Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételei

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és a hozzá kapcsolódó pénzbeli támogatásra való jogosultság feltételei

-  A  jogosult  gyermek  számára  a  gyámhatóság  a  jogszabályban  meghatározott  feltételek  szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. - A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. A  pénzbeli  és  természetbeni  ellátás  iránti  kérelmet  az  a  gyámhatóság  bírálja  el,  amelynek illetékességi  területén  a  kérelmező  lakóhelye,  vagy  ha  a  kérelmező  életvitelszerűen  a  bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság  megállapításának  célja  annak igazolása,  hogy  a  gyermek  szociális  helyzete  alapján  jogosult  gyermekétkeztetés  keretei  között  az intézményi térítési díj 100%-ára a bölcsődés, az óvodás, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban  részt  vevő,  fogyatékos  gyermekek  számára  nappali  ellátást  nyújtó,  az  Szt.  hatálya  alá tartozó  intézményben  elhelyezett  gyermek,  a  fenti  felsorolásban  nem  szereplő  rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermek  és  tanuló  az  intézményi  térítési  díj  50%-ára, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ára, tartósan beteg  vagy  fogyatékos  gyermek,  tanuló  után  az  intézményi  térítési  díj  50%-ára  (továbbiakban normatív  kedvezmény).  A  normatív  kedvezmény  csak  egy  jogcímen  vehető  igénybe.  Nem  jár  a tanulónak  kedvezmény  azon  étkeztetésére,  amely  kedvezményre  –  a  szakképzésre  vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult. A  külön  jogszabályban  meghatározott  egyéb  kedvezményeknek  az  igénybevételére.  (A  települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  a  tárgyév  november  1-jén  fennáll,  a  tárgyév  november  hónapjára    tekintettel természetbeni  támogatást  nyújt,  fogyasztásra  kész  étel,  ruházat,  valamint  tanszer  vásárlására felhasználható  Erzsébet-utalvány  formájában.  A  természetbeni  ellátás  esetenkénti  összegéről  az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 2014. évben gyermekenként 5.800,- Ft. Tankönyvtámogatás.)  A  gyámhatóság  megállapítja  a  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanul  és  a  25.  életévét  még  nem  töltötte  be,  és  a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.   -  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összege  a  130%-át  nem  haladja  meg  családban,  feltéve,  hogy  a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen  a  jogszabályban  meghatározott  értéket.  A  vagyoni  helyzet  vizsgálata  kiterjed  a  közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.  (Vagyon  alatt  azt  a  hasznosítható  ingatlant,  járművet,  továbbá  vagyoni  értékű  jogot  kell  érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles  más  törvényes  képviselő  életvitelszerűen  lakik,  az  a  vagyoni  értékű  jog,  amely  az  általuk lakott  ingatlanon  áll  fenn,  továbbá  a  mozgáskorlátozottságra  vagy  tartós  betegségre  tekintettel fenntartott gépjármű.) Az  egy  főre  jutó  jövedelem  számításánál  –  a  kérelem  benyújtásának  időpontjában  –  közös háztartásban  élő  közeli  hozzátartozóként  (gondozó  családként)  kell  figyelembe  venni  az  egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőt, a szülő házastársát  vagy  élettársát,  20  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező  gyermeket,  23 évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  a  nappali  oktatás  munkarendje  szerint tanulmányokat  folytató  gyermeket,  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező, felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanulmányokat  folytató  gyermeket,  korhatárra  való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. A szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles.  A  feltételek  fennállása  esetén  a  gyámhatóság  egy  év időtartamra,  de  legfeljebb,  a  nagykorúvá  vált gyermek  23.  életévének  betöltéséig,  a  nagykorúvá  vált  gyermek  25.  életévének  betöltéséig megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  után  a  gyermek  családbafogadó gyámjául  kirendelt  hozzátartozó  pénzbeli  ellátásra  jogosult,  ha  a  gyermek  tartására  köteles,  és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti  bányászjáradékban,  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásaiban,  időskorúak járadékában  vagy  olyan  ellátásban  részesül,  amely  a  nyugdíjszerű  rendszeres  szociális  ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A  pénzbeli  ellátás  havi  összege  –  gyermekenként  –  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének  22  százaléka.  A  gyámhatóság  annak  a  családbafogadó  gyámként  kirendelt hozzátartozónak,  akinek  pénzbeli  ellátásra  való  jogosultsága  a  tárgyév  augusztus  1-jén  fennáll,  a tárgyév  augusztus  hónapjában  –  az  augusztus  hónapra  járó  pénzbeli  ellátás  összege  mellett  –,a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett – pótlékot folyósít. A jogerős pénzbeli ellátás, a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet a tárgyhónap tizenötödikéig  nyújtották  be,  a  támogatás  teljes  összegét,  a  tárgyhónap  tizenötödikét  követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát; a hivatalbóli eljárás megindulásának napjától esedékes azzal,  hogy  ha  a  hivatalbóli  eljárás  a  tárgyhónap  tizenötödikéig  megindult,  a  támogatás  teljes összegét,  a  tárgyhónap  tizenötödikét  követően  indult  meg,  a  támogatás  ötven  százalékát  kell kifizetni. Kérelemhez csatolandó dokumentumok: -  nyilatkozat  és  jövedelemigazolás  a  közeli  hozzátartozók,  elmúlt  egyhavi  jövedelméről (jövedelemigazolás, gyermektartásdíj (Bírósági határozat), stb…)  - kérelmezőre, közeli hozzátartozóra vonatkozó vagyonnyilatkozat kitöltése (személyenként 1 db)  - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés esetén bírósági vagy gyámhatósági határozatot, jegyzőkönyv, - a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, -  a  középfokú  oktatási  intézményben  tanulók  az  adott  tanévre  történő  beíratást  igazoló iskolalátogatási igazolása, -  felsőfokú  oktatási  intézményben  tanuló  esetén  igazolás  az  ösztöndíjról,  és  az  adott  tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás, - gyámolt kiskorú esetén a gyámhivatal határozata

Kapcsolódó anyagok