képviselők számának meghatározása

1/2014. (11.14.) HVI HATÁROZAT


Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:


A Képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.


Határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincs.


Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Tv.) 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.
A Tv. 4. § b.) pontja szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000-5000 lakosig 6 fő.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által közölt adatok szerint Kurd község lakosságszáma 2014. január 01. napjánl 1236 fő.


A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Kurd községben megszerezhető mandátumok számát.
Határozatomat közzéteszem a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.Határozatom a Ve. 306. § (2) bekezdésén, valamint a Tv. 3. §-án, és 4. § b.) pontján alapul.
Kurd, 2014. február 14.